Subsidiescan

Milieu-Investeringsaftrek (MIA) – BREEAM & GPR

Om de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord te behalen geeft de overheid een stimulans aan initiatieven binnen de gebouwde omgeving waarin geen afval meer bestaat en grondstoffen hergebruikt kunnen worden.

De Milieu-Investeringsaftrek (MIA) stimuleert ondernemers te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en het realiseren van duurzame gebouwen. Ieder jaar wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Milieulijst gepubliceerd, bestaande uit een groot aantal milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Bij het investeren in deze activiteiten kunnen ondernemers een deel van de kosten verrekenen met de vennootschapsbelasting. Een belangrijk onderdeel van de MIA-regeling is het certificeren met BREEAM & GPR.

Voorwaarden
De volgende voorwaarden zijn verbonden aan de MIA BREEAM & GPR:
▪ Al het aangeschafte hout dat verwerkt wordt, voldoet aan de eisen zoals gesteld door het Timber procurement Assesment Commitee.
▪ In geval van BREEAM nieuwbouw of grootschalige renovatie wordt er tenminste een score van 70% (excellent) behaald, waarbij ook voor verschillende subcategorieën een minimale score dient te worden behaald. Bij GPR geldt er een minimale score van 8,0.
▪ Bij nieuwbouw moet er met de meest actuele versie worden gewerkt. Dit is BREEAM-NL Nieuwbouw (2020) of GPR versie 4.4.
▪ Bij renovatie kan onder bepaalde voorwaarden ook met BREEAM-NL in-use versie 6 gewerkt worden. Voor het onderdeel Asset moet een minimale score van 55% (very good) voor de credits behaald worden. Ook voor verschillende subcategorieën moet een minimale score worden behaald. Bij toepassing van GPR versie 4.4 geldt er een minimale score van 7,0 voor bestaande gebouwen.

Fiscaal subsidievoordeel
Bij investeringen in duurzaam gecertificeerde utiliteitsgebouwen en industriegebouwen komen alle bouwkosten in aanmerking. Afhankelijk van de omvang kan er maximaal € 600 of  € 800 per m2 BVO worden opgevoerd. De investeringsaftrek bedraagt afhankelijk van de ambitie 36% of 45% van de subsidiabele kosten. Deze investeringsaftrek kan in mindering gebracht worden op het fiscale resultaat van uw onderneming. Dit levert netto ongeveer 9% voordeel op van de bouwkosten.

In de praktijk gaat het al snel om € 55 per BVO of meer. Een fors voordeel welke in tijden van stijgende bouwkosten en de uitdrukkelijke wens om duurzaam te bouwen niet onbenut kan blijven.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Van Draeckeburgh heeft ruim 20 jaar ervaring met het aanvragen van de Milieu-Investeringsaftrek. Wij zijn in staat om een juiste inschatting te maken van het te verwachten voordeel. Onze adviseurs dienen de aanvragen op tijd in. Wij zorgen dat uw projectteam de juiste koers blijft varen om het subsidievoordeel daadwerkelijk te benutten terwijl u profiteert van een maximaal voordeel.

Wilt u meer informatie? Stel hieronder uw vraag


    VAN DRAECKEBURGH: UW SPECIALIST IN SUBSIDIES

    Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar!