Subsidiescan

Disclaimer website & digitale nieuwsbrieven

De gegeven informatie op deze website en in de digitale nieuwsbrieven is ter algemene kennisgeving bedoeld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van de verstrekte informatie. De verstrekte informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies van onze subsidieadviseurs voor uw projecten. Van Draeckeburgh hecht zorg aan de verstrekte informatie en het onderhoud van haar website en het verstrekken van nieuwsbrieven.

 

Doch kan Van Draeckeburgh niet garanderen dat de website en/of digitale nieuwsbrieven altijd foutloos, volledig en actueel is of als bron voor investeringsbeslissingen kunnen dienen. Van Draeckeburgh wijst iedere aansprakelijkheid dan ook nadrukkelijk van de hand.

 

Intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud over onze dienstverlening en stimuleringsregelingen van deze website en de digitale nieuwsbrieven komen uitsluitend toe aan VOF Van Draeckeburgh. Het is niet toegestaan de inhoud van gepubliceerde gegevens voor eigen gebruik te hanteren.

Disclaimer e-mailberichten

E-mailberichten van Van Draeckeburgh zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie dit is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst.

 

Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet-bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mailbericht te vernietigen.

 

Afzender noch Van Draeckeburgh staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mailbericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor Van Draeckeburgh tot stand.

 

Op alle dienstverlening door of namens Van Draeckeburgh zijn exclusief onze algemene voorwaarden van kracht.