Subsidiescan

1. Onderzoeken

Subsidiescan
Op basis van een globale subsidiescan ondersteunt Van Draeckeburgh bij een eerste selectie van projecten / investeringen die in aanmerking komen voor stimuleringsregelingen. We zorgen voor inzicht in de relevante programma’s, en geven een inschatting van de slagingskans voor uw organisatie en project.
Zijn er concrete subsidiekansen, dan wordt een vervolggesprek ingepland. Tijdens dit gesprek worden de subsidiemogelijkheden toegelicht. Aansluitend ontvangt u een indicatieve subsidieverkenning en een voorstel over de subsidieverwerving.

2. Aanvragen

Adviesrapportage
We stellen, op verzoek, een adviesnotitie op met subsidiemogelijkheden en geven  een inschatting van de voordelen. Het advies geeft een inventarisatie van de mogelijkheden. Indien van toepassing wordt gekeken naar alternatieven op het plan waardoor een subsidieoptimalisatie gerealiseerd kan worden.
Op basis van het advies wordt gezamenlijk met de klant en het bouwteam het definitieve plan vastgesteld. Daarbij zijn de indientermijnen van cruciaal belang. Een dag te laat betekent dat de subsidieaanvraag wordt afgewezen. Wij bewaken de deadlines en informeren u vooraf over het aanleveren van de benodigde informatie.
Het indienen van een goede subsidieaanvraag kost tijd. Aan alle procedures en de wettelijke voorwaarden moet worden voldaan. De juiste stukken moeten volledig en volgens richtlijnen worden ingediend. De plannen moeten correct zijn verwoord. De projectdoelstellingen sluiten veelal wel aan bij de subsidievoorwaarden, maar zeker in het geval van een subsidietender moeten deze goed worden verwoord.

3. Verantwoorden

Implementatie in bouwteam & deadline management
Het is essentieel dat hetgeen is gepresenteerd ook wordt uitgevoerd en zodanig wordt verantwoord. Een tijdrovend proces en aan regels gebonden. U moet een goede projectadministratie bijhouden. Maar wij laten u zien hoe dat moet en geven praktische handleidingen.
Daarnaast is het belangrijk om gedurende de projectperiode te zorgen dat aan de regel- geving rondom de subsidieprogramma’s wordt voldaan. Dit vraagt aandacht en periodiek contact met uw subsidiespecialist.
Zowel tussentijds als aan het eind van het project moeten rapportages worden aangeleverd. Een accountantsverklaring kan een verplicht onderdeel zijn, wij zorgen voor de voorbereiding hiervan. De subsidiënt moet ook goed worden geïnformeerd over mogelijke wijzigingen in het project die van de belang zijn voor de subsidiebeschikking.

Subsidie aanvragen?

Onze voordelen

Slagingskans van 96%

Als het gaat om subsidieaanvragen, telt ervaring, focus en kennis. Zelf subsidie aanvragen brengt het risico van fouten met zich mee. Vaak weten we op voorhand al of een aanvraag een goede kans van slagen heeft.

U bespaart tijd

Er zijn enorm veel subsidieregelingen. Subsidies worden verstrekt door verschillende instanties met hun eigen voorwaarden en deadlines. Subsidie aanvragen is tijdrovend. Onze adviseurs nemen u werk uit handen. Zo kunt u zich blijven richten op de realisatie van uw project.

Diverse regelingen benutten

We hebben ervaring met de aanvraagprocedures en spelregels bij een subsidieaanvraag. Soms kunnen verschillende stimuleringsmogelijkheden gecombineerd worden voor diverse onderdelen in het project. Denk aan subsidies, fiscale stimuleringsregelingen en laagrentende leningen. We helpen hierbij om alle financiële voordelen te benutten voor de verduurzaming van uw gebouw.

U heeft één aanspreekpunt

Van Draeckeburgh biedt u het voordeel van één aanspreekpunt, uw adviseur zoekt voor u naar passende regelingen en is verantwoordelijk voor al uw subsidieaanvragen.

No cure, No pay

We werken op basis van no cure, no pay. Geen subsidie betekent geen kosten. Wij brengen alleen kosten in rekening wanneer u daadwerkelijk subsidie krijgt toegekend. Werkt u liever op basis van een vaste projectvergoeding of op basis van een vooraf afgesproken uurtarief? Dan kan dit natuurlijk ook.

laatste nieuws

20 januari 2022
Openstelling SIM subsidie per 1 februari 2022
18 januari 2022
De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) in 2022
11 januari 2022
Wijzigingen Energie-investeringsaftrek (EIA) 2022