Subsidiescan

Aftrek monumentenpanden vervalt in 2017

Afgelopen Prinsjesdag kondigde minister Bussemaker aan dat zij voornemens is de fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten per 2017 te beëindigen. Eigenaren van een rijksmonument kunnen momenteel tot 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij de inkomstenbelasting. In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 20 september 2016 heeft de minister uitleg gegeven over het nieuwe wetsvoorstel.

 

Redenen voor afschaffing

De huidige fiscale regeling blijkt moeilijk te controleren. Bij de financiële ondersteuning van het onderhoud aan monumenten wil het Rijk kunnen sturen op basis van de prioriteit van het onderhoud. Dit kan via de huidige regeling onvoldoende. Daarnaast is de huidige regeling ook gevoelig gebleken voor fouten en onjuist gebruik. Vaak werden kosten in aftrek gebracht die niet in aanmerking kwamen, waardoor veel correcties moesten worden gedaan. Ook het ontbreken van een monumentnummer zorgde regelmatig voor onduidelijkheid. Om deze redenen heeft minister Bussemaker besloten de fiscale regeling te beëindigen en te vervangen door een nieuwe (subsidie)regeling.

 

Subsidie woonhuis-monumenten 2017-2018

In een brief van 10 oktober 2016 geeft de minister aan als alternatief voor de fiscale regeling in 2017 en 2018 een subsidie te willen verstrekken voor het onderhoud aan ‘woonhuis-monumenten’. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud. Eigenaren komen in aanmerking voor maximaal 25% van de subsidiabele onderhoudskosten, met een maximum van € 2.500,-. De subsidie wordt aangevraagd voor onderhoudswerkzaamheden die in het voorgaande kalenderjaar zijn uitgevoerd. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Versterking NRF

Verwacht wordt dat de vraag naar leningen bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF) zal groeien. Met name grotere projecten worden met de subsidie voor woonhuis-monumenten maar beperkt ondersteund. Daarnaast is het zo dat zonder fiscale aftrek een lening kan worden aangegaan voor 100% in plaats van 70% van de restauratiekosten. Daarom wil de minister het Restauratiefonds versterken met, naar verwachting, een bedrag tussen de € 5 miljoen en € 10 miljoen per jaar.

 

Overgangsregeling met onomkeerbare financiële verplichtingen

De huidige fiscale regeling is per direct stopgezet. Hierdoor komen circa 400 eigenaren in de knel. Zij zijn al (financiële) verplichtingen zijn aangegaan op basis van de verwachting dat in 2017 en 2018 fiscale aftrek mogelijk zou zijn. Voor de overgangsregeling komen alleen eigenaren in aanmerking die voor 20 september 2016 bij de Belastingdienst Bureau Monumenten (BBM) hun plan hebben ingediend en op basis daarvan een mededeling over de potentieel fiscaal aftrekbare kosten hebben ontvangen. De subsidie die zij ontvangen bedraagt 40% van de fiscaal aftrekbare kosten. Aanvragen kunnen van 1 januari tot 1 maart 2017 ingediend worden.

 

Nieuwe regeling vanaf 2019

In 2018 loopt ook de huidige subsidieregeling voor instandhouding van niet-woonhuizen af. Voor de periode na 2018 kondigt de minister een nieuw financieringsstelsel aan, waarin sober en doelmatig onderhoud aan alle rijksmonumenten volgens eenzelfde regeling wordt gesubsidieerd. Medio 2018 zal hierover meer duidelijkheid zijn.

Van Draeckeburgh volgt de veranderingen in de financieringsmogelijkheden voor rijksmonumenten op de voet en helpt u graag met aanvragen voor de nieuwe regelingen. Neem voor meer informatie contact met ons op via (030) 228 92 40  of info@vdsf.nl.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht
06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
10 mei 2022
Team Van Draeckeburgh: Een interview met Denise