Subsidiescan

Nieuwe Subsidieregeling voor Klimaatneutrale Maakindustrie – internetconsultatie

Deze nieuwe regeling, opgesteld door de Minister voor Klimaat en Energie, is om investeringen in de productie van batterijen, elektrolyse-installaties, en zonnepanelen te ondersteunen. Deze sectoren worden als strategisch belangrijk beschouwd voor de transitie naar een klimaatneutrale economie. De subsidie beoogt de risico’s van investeringen in deze sectoren te verlagen en de snelle implementatie ervan te stimuleren, mede gezien het risico dat dergelijke investeringen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verplaatst kunnen worden.

 

Subsidievoorwaarden

De subsidie bedraagt 15% van de subsidiabele kosten, met een mogelijkheid tot verhoging afhankelijk van de locatie van het project en of het een kleine of middelgrote onderneming betreft. Er zijn maximale subsidiebedragen per project vastgesteld: €20 miljoen voor batterijen, €50 miljoen voor elektrolyse-installaties, en €70 miljoen voor zonnepanelen.

 

Beoordelingscriteria

Kosten voor vervanging van apparatuur of faciliteiten, of voor het verplaatsen van productieactiviteiten binnen de EER, komen niet voor subsidie in aanmerking. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van de kwaliteit van het projectplan, de start van de bouwwerkzaamheden, het risico op uitvoering buiten de EER, en het plan voor kennisverspreiding. Subsidies die onder deze regeling worden verstrekt, bevatten staatssteun en zijn gerechtvaardigd onder het tijdelijk crisiskader.

 

Aanvraagvereisten

De regeling stelt ook specifieke eisen aan de aanvragen, waaronder gedetailleerde informatie over het project, de aanvrager, en de financiering. De subsidieontvangers zijn verplicht om investeringen voor een bepaalde periode te handhaven, medewerking te verlenen aan evaluatie en resultaatverspreiding, en jaarlijkse voortgangsrapportages te verstrekken. Het doel is om de opgedane kennis breed te verspreiden en bij te dragen aan de nationale en Europese doelstellingen voor een klimaatneutrale economie.

 

Internetconsultatie

De regeling bevindt zich momenteel in de fase van internetconsultatie. Belanghebbenden kunnen tot 3 maart feedback geven via deze link. 

Subsidie aanvragen?